පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

කැළණිය  විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

විශ්වවිද්‍යාලීය විද්‍යාර්ථීන්ගේ කලා කුසලතා

1.විශ්වවිද්‍යාලීය විද්‍යාර්ථීන්ගේ කRead More...

 

නැවුම් පුවත්