පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
වැලිවේරිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඇඹරළුව, උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටුවා ඇති ඇඹරළුව ස...
වැලිවේරිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඇඹරළුව, උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටුවා ඇති ඇඹරළුව ස...

වැලිවේරිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඇඹරළුව, උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටුවා ඇති ඇඹරළුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා/ අෂ්ඨක/ ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්