පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
කඩවත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

අපි ඹබ සැම පිළිගනිමු බස්නාහිර පලාත් අපි මහර ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කඩවත ගෝනහේන සහතික කළ බාලිකා පාසලේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයයි.
කඩවත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

අපි ඹබ සැම පිළිගනිමු බස්නාහිර පලාත් අපි මහර ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කඩවත ගෝනහේන සහතික කළ බාලිකා පාසලේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයයි.

කඩවත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

අපි ඹබ සැම පිළිගනිමු බස්නාහිර පලාත් අපි මහර ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කඩවත ගෝනහේන සහතික කළ බාලිකා පාසලේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම (උඩරට/ගැමි)

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 350.00 / රු. 250.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම (උඩරට/ගැමි)

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 300.00 / රු. 200.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම (බෙර/සංගීත භාණ්ඩ)

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 200.00

 

නැවුම් පුවත්