පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Previous Next
Kadawatha Cultural Center

You are warmly welcome to the Cultural Center which is housed in the Gonahena Government Certified Girls’ School in Kadawatha in the Divisio...
Kadawatha Cultural Center

You are warmly welcome to the Cultural Center which is housed in the Gonahena Government Certified Girls’ School in Kadawatha in the Divisio...

Kadawatha Cultural Center

You are warmly welcome to the Cultural Centre which is housed in the Gonahena Government Certified Girls’ School in Kadawatha in the Divisional Secretaries Division of Mahara in the Western Province.

 

Our Services

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම (උඩරට/ගැමි)

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 350.00 / රු. 250.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම (උඩරට/ගැමි)

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 300.00 / රු. 200.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම (බෙර/සංගීත භාණ්ඩ)

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 200.00

 

Latest News