පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ මෙහෙයවීමෙන් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන ජාතික වැඩසටහන්

  • නවක ශිෂ්‍ය නම්නීකරණ රසවින්දන වැඩසටහන
  • සෙනෙහස රසවින්දන වැඩසටහන
  • සූර්ය මංගල්ලය
  • සංගීත වැඩමුළුව හා ස්ට්‍රෙඩ්ලයින් ගී තරැව තේරිම.
  • ප්‍රජා සත්කාරක වැඩසටහන්
  • අධ්‍යයන / අනධ්‍යයන ප්‍රාසාංගික සන්ධ්‍යාව
  • ඡායාරූප වැඩමුළුව
  • බැති ගී වැඩසටහන්
  • අන්තර්පීඨ සහයෝගිතා වැඩසටහන්
  • සංස්කෘතික වටිනාකම් සංරක්ෂණ හා ප්‍රවර්ධන අරමුණු කරගෙන සංසේවී ශාස්ත්‍රි සඟරාව එළි දැක්වීම.
 

නැවුම් පුවත්