පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

wwProgrammes

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • පෝෂණ වැඩමුළුව
 • විශේෂ දින සැමරුම් (ගුරුදින)
 • ළමාදිනය
 • උපහාර උළෙලවල්
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • පෙරපාසල්
 • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
 • රුක් රෝපණ
 • ශ්‍රමදාන
 • ශිල්ප සම්මාදම
 • සිගිතිපොල
 

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

 • ශිල ව්‍යාපාර
 • ධර්මදේශනා
 • දන්සැල්
 • වෙසක් කුඩු තරඟ
 • පෙරහැර
 • බෝධිපුජා වැඩසටහන්
 

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • සංස්කෘතික සන්දර්ශන
 • කිරි ඉතිරිම් මංගල්‍යය
 • සංස්කෘතික පෙරහැර
 • ප්‍රතිභා තරග ගීත රසවින්දන
 • සංස්කෘතික සැඳෑව
 

ජාතික වැඩසටහන්

 • ජාතික නිදහස් උත්සවය
 • අලුත් අවුරුදු උත්සවය/නෑගම්යාම/හිසතෙල් ගැමේ උත්සවය
 • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
 නැවුම් පුවත්