පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

2015 සංස්කෘතික ප්‍රතිභා සමස්ථලංකා තරගාවලිය

2015 සංගීත හා නර්තන තරගාවලිය සදහා අත්තනගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින්80 කට අාසන්න ශිෂ්‍යය ශිෂ්‍යාවන් සහභාගී වීමට නියමිතව පවතී.සංගීත හා නර්තන  තරග ශීර්ෂ වලින් ශීර්ෂ 7 ඒ සදහා සුදුසුකම් ලබා අැත.

2015.10.04 වන දින මාලබෙ රාහුල බාළිකා විද්‍යාලයෙදී මෙම තරගාවලිය පැවැත්වීමට නියමිතය.

 

Latest News

  • 1
  • 2
Title two

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...
Title one

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...

    අත්තනගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විසින් පවත්ව...