පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • නර්තනය
  • ඡායාරූපතරණය
  • රූපලාවන්‍ය
  • ගිටාර් වාදන
  • පියානෝ වාදන
  • සංගීතය
  • නාට්‍ය හා රංගකලාව
  • මැහුම්

පාඨමාලා නම

පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන 
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)

පාඨමාලා කාලසීමාව

පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා 
තිබිය යුතු සුදුසුකම්

පාඨමාලා අන්තර්ගතය

පාඨමාලා ගාස්තුවනර්තනයසන්ධ්‍යාවුරුදු 1කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ අභ්‍යන්තර විද්‍යාර්ථියකු වීම හෝ අධ්‍යන / අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවය කිරිම.

-නර්තනය හා සම්බන්ධ විවිධ ශාරීරික ව්‍යායාම හුනා ගැනීම.
-නර්තන ශෛලින්ගේ මූලික හැඩතල හා ශිල්ප ක්‍රම.
-රංග වින්‍යාසය හැදින්වීම එහි ආනුශාංගික අංග සහ නිර්මාණ කරණය .
-ප්‍රාසාංගික ඉදිරිපත් කිරිම(කණ්ඩායම්)ලියාපදිංචි ගාස්තු වසරකට රු.150 කි.ඡායාරූපතරණයසන්ධ්‍යාඅවුරුදු 1කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ අභ්‍යන්තර විද්‍යාර්ථියකු වීම හෝ අධ්‍යන / අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවය කිරිම.

-  ඡායාරූපකරණයේ බිහිවීම හා ඓතිහාසික පසුබිම
- කැමරාව හා එහා පරිමාණාමය.
- කැමරා කාචය
-විවිධ කාච ප්‍රභේද
- පටල පටය හා රූප සංවේදකය.
-ඡායාරූපකරනයේ විවිධ භාවිත.ලියාපදිංචි ගාස්තු වසරකට රු.150 කි.රූපලාවන්‍ය


දවස පුරා
(පෙ.ව. 9.00-ප.ව.3.00)
සතියකට දින 02යි.අවුරුදු 1කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ අභ්‍යන්තර විද්‍යාර්ථියකු වීම හෝ අධ්‍යන / අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවය කිරිම.

-නර්තනය හා සම්බන්ධ විවිධ ශාරීරික ව්‍යායාම හුනා ගැනීම.
-නර්තන ශෛලින්ගේ මූලික හැඩතල හා ශිල්ප ක්‍රම.
-රංග වින්‍යාසය හැදින්වීම එහි ආනුශාංගික අංග සහ නිර්මාණ කරණය .
-ප්‍රාසාංගික ඉදිරිපත් කිරිම(කණ්ඩායම්)ලියාපදිංචි ගාස්තු වසරකට රු.150 කි.ගිටාර් වාදනසන්ධ්‍යාඅවුරුදු 1කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ අභ්‍යන්තර විද්‍යාර්ථියකු වීම හෝ අධ්‍යන / අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවය කිරිම.

-ගිටාර් පිළිබඳ හැඳින්විම.

- ගිටාර් වාදනයේ මූලික තාක්ෂණික ශිල්ප.

- මූලික අභ්‍යාස

- කෝඩ්ස් (Chords)

- ස්කේල්ස්(scales)

- සංගීතය පිළිබඳ මූලික සිද්ධාන්ත

- struming ක්‍රම

-සරල ගීත වාදනය

- ප්‍රාසාංගික ඉදිරිපත් කිරිම

ලියාපදිංචි ගාස්තු වසරකට රු.150 කි.

පියානෝ වාදන

දිවා

සන්ධ්‍යා

අවුරුදු 1

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ අභ්‍යන්තර විද්‍යාර්ථියකු වීම හෝ අධ්‍යන / අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවය කිරිම.

-සංගීතය පිළිබඳ මූලික හැඳින්වීම.

-පියානෝ ස්වර පුවරු හැඳින්වීම.

- වාදනයේදි භාවිත වන පාරිභාෂික වචන

- මූලික ස්වර අභ්‍යාස.

-Major /Minor Scales

- Major /minor Chords

-Chords දීර්ඝ වීම.

- ස්වර ලිපි කියවිම (බටහිර සහ පෙරදිග)

-කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්

- ප්‍රාසාංගික ඉදිරිපත් නිරිම.

ලියාපදිංචි ගාස්තු වසරකට රු.150 කි.

සංගීතය

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ අභ්‍යන්තර විද්‍යාර්ථියකු වීම හෝ අධ්‍යන / අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවය කිරිම.

- මුලික ස්වර අභ්‍යාස (ගායනය හා වාදනය)

- රාගධාරි සංගීතය (රාග ආරෝහණ ,අවරෝහණ,ෂිල්ටා,ආලාප,රාග ගී,චෝටා ඛ්‍යාල්,බජා ඛ්‍යාල් ,ඛුම්රි ආදී ගීත)

- ශ්‍රාස්ත්‍රීය වාදන ,ඒකල, සමූහ

- ශාස්ත්‍රීය ගායන ශෛලීන්

ලියාපදිංචි ගාස්තු වසරකට රු.150 කි.

නාට්‍ය හා රංගකලාව

සන්ධ්‍යා

වසර 01

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ අභ්‍යන්තර විද්‍යාර්ථියකු වීම හෝ අධ්‍යන / අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවය කිරිම.

- මූලික ශාරීරික අභ්‍යාස
- නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂණය
- රංගනය හා රංග ශිල්ප ක්‍රම.
- ආනූෂාංගික අංග

ලියාපදිංචි ගාස්තු වසරකට රු.150 කි.

මැහුම්

දවස පුරා
(පෙ.ව.8.00-ප.ව.3.00)
සතියට දින 01යි

වසර 01

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ අභ්‍යන්තර විද්‍යාර්ථියකු වීම හෝ අධ්‍යන / අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවය කිරිම.

- ඇඳුම් මැසීම.
- සාරි වැඩ දැමිම.
- පැච් වර්ක්
- බෑග් නිර්මාණය
- රිබන් හැන්ඩ් වර්ක්

ලියාපදිංචි ගාස්තු වසරකට රු.150 කි.

 

නැවුම් පුවත්