පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම (කාන්තා)

ශිල්පීයකුට රු.1200.00 (ප්‍රවාහනය ඇතුළුව)

ජයමංගල ගාථා / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයිම

ශිල්පීයකුට රු.1000.00 (ප්‍රවාහනය ඇතුළුව)

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයිම

පිරිත් සදහා රු.8000.00
පිරිත් හා දානය සදහා රු.10000.00

වෙස් නැටුම් සැපයීම

ශිල්පීයකුට රු.1500.00 (ප්‍රවාහනය ඇතුළුව)

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2
Title two

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...
Title one

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...

    අත්තනගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විසින් පවත්ව...