පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • සබරගමු නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම් පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තු
උඩරට නර්ථනය සන්ධ්‍යකාලය/සතිඅන්ත අවු: 01 අවුරුදු 5 සිට පාසැල් හැර ගිය අය එම විෂයට පාසල් විභාග මෙන්ම ශිල්පියෙකු බිහිකර ගැනීම දක්වා රු. 300.00
සබරගමු නැටුම්
සන්ධ්‍යකාලය/සතිඅන්ත අවු: 01 අවුරුදු 5 සිට පාසැල් හැර ගිය අය එම විෂයට පාසල් විභාග මෙන්ම ශිල්පියෙකු බිහිකර ගැනීම දක්වා රු. 300.00
පෙරදිග සංගීතය
සන්ධ්‍යකාලය/සතිඅන්ත අවු: 01 අවුරුදු 5 සිට පාසැල් හැර ගිය අය එම විෂයට පාසල් විභාග මෙන්ම ශිල්පියෙකු බිහිකර ගැනීම දක්වා රු. 300.00
චිත්‍ර හා මුර්තී
සන්ධ්‍යකාලය/සතිඅන්ත අවු: 01 අවුරුදු 5 සිට පාසැල් හැර ගිය අය එම විෂයට පාසල් විභාග මෙන්ම ශිල්පියෙකු බිහිකර ගැනීම දක්වා රු. 300.00
 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2
Title two

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...
Title one

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...

    අත්තනගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විසින් පවත්ව...