පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
දුම්රියපොළ පාර,
වේයන්ගොඩ.

දුරකතන අංකය:+94 33-3555407
විද්‍යුත් තැපැල: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

නම තනතුර දුරකථනය
T.G තුෂාරි පුෂ්පකාන්ති මිය ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී
+94 717748380
S දයාත්‍රි ධනංජනී මිය
සංවර්ධන නිලධාරී
+94 774333668
J.P.A.T ජයකොඩි සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී +94 718036128
අජිත් නිශ්ශංඛ මයා කාර්යාල කාර්ය සහායක +94 724576154

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2
Title two

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...
Title one

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...

    අත්තනගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විසින් පවත්ව...