පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • අත්කම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • ජන නැටුම්
  • බෙර වාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය හා උසස් පාඨමාලා සඳුදා - පෙ.ව 9.00 -
ප.ව 1.00 දක්වා
අවු. 01 උඩරට නර්තනය හා බෙර වාදනය පිළිබඳ මූලික දැනුම ලබා තිබීම රු. 3500.00
කෙහොඹා කංකාරි ශාන්තිකර්ම පුහුණු පාඨමාලාව සඳුදා - පෙ.ව 3.00 -
ප.ව 11.00 දක්වා
අවු. 01 උඩරට නර්තනය මූලික දැනුම හදාරා තිබීම (හිස වෙස් තැබීම) මෙම ශාන්තිකර්මය මුල සිට අවසානය දක්වා ඉගැන්වීම රු. 7500.00
උඩරට නර්තනය සති අන්ත අවු. 01 සා.පෙළ,/උ.පෙළ, පාසල් හැරගිය / 6-9 වසර දක්වා / 1-2 වසර දක්වා / 3,4,5 යන වයස් කාණ්ඩ යටතේ පාඨමාලා 4කි. රු. 300.00
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් බ්‍රහස්පතින්දා දින සවස අවු. 01 පෙර පාසල් 1-2 වසර දක්වා / 3-9 වසර දක්වා යන වයස් කාණ්ඩ යටතේ පාඨමාලා 3කි. රු. 300.00
බෙර වාදනය සති අන්ත අවු. 01 6-9 වසර දක්වා සා.පෙළ,/ උ.පෙළ, තරුණ හා වැඩිහිටි වයස් කාණ්ඩ යටතේ පාඨමාලා 3කි. රු. 300.00
පෙරදිග සංගීතය 
සති අන්ත අවු. 01 1-5 වසර දක්වා / 6-9 වසර දක්වා, සා.පෙළ,/ උ.පෙළ, පාසල් හැරගිය යන වයස් කාණ්ඩ යටතේ පාඨමාලා 3කි. රු. 300.00
අත්කම් නිර්මාණ සති අන්ත මාස 06 රු. 1500.00
 

නැවුම් පුවත්