පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

  • ශිල ව්‍යාපාර
  • ධර්මදේශනා
  • දන්සැල්
  • වෙසක් කුඩු තරඟ
  • පෙරහැර
  • බෝධිපුජා වැඩසටහන්
 

නැවුම් පුවත්