පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • සබරගමු නැටුම්
  • පෙර පාසල්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • නාට්‍ය හා රංග කලාව
  • ජන නැටුම්
  • බෙරවාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති අන්ත හා සන්ධ්‍යා අවු: 01 උඩරට නර්තනය සඳහා දක්වන ඇල්ම ගොඩ සරඹ,පා සරඹ,වන්නම් ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව රු. 210.00
පහතරට නර්තනය සති අන්ත අවු: 01 පහතරට නර්තනය සඳහා දක්වන ඇල්ම පහතරට නර්තනයට අදාල ශාස්ත්‍රීය කොටස්
උදා:- ගිරිදේවී,පත්තිනි,දෙවොල්,තෙල්මෙ
වන්නම්,ශාන්ති කර්මවල පෙළපාලි
පන්දම් පාලිය ආදිය,කෝළම් නැටුම් (නාග රාක්ෂ,නාරී නැටුම් ආදිය)
ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව රු. 210.00
සබරගමු නර්තනය සති අන්ත අවු: 01 සබරගමු නර්තනය සඳහා දක්වන ඇල්ම මූලික සරඹ හා වන්නම් අලංකාර මාත්‍රා ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව රු. 210.00
පෙරදිග සංගීතය සති අන්ත හා සන්ධ්‍යා අවු: 01 ගායන හැකියාව මූලික ස්වර අභ්‍යාස,ආරෝහණ පල්ටා,වොටා ව්‍යාල්, බඩා ව්‍යාල් තානාලංකාර ආදිය ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව රු. 210.00
නාට්‍ය හා රංග කලාව සති අන්ත අවු: 01 නාට්‍ය හා රංග කලාව අධ්‍යයනයට ඇති කැමැත්ත මූලික සාමූහික අභ්‍යාස, මූලික ශ්වසන අභ්‍යාස, කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්, පිටපත් ලිවීමේ මූලිකාංග, සජීවී සංගීතය හා රංගනය එක් කිරීම. මූලික කෙටි නාට්‍ය නිර්මාණය ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව රු. 210.00
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් සති අන්ත අවු: 01 නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් ඉගෙනීමට දක්වන කැමැත්ත ගැමි නැටුම් ආශ්‍රිත නව නිර්මාණ කෙටස් ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව රු. 210.00
බෙර වාදනය සති අන්ත අවු: 01 බෙර වාදනය ඉගෙනීමට දක්වන කැමැත්ත බෙර සරඹ 12 යි, තාල රූප අනුව වන්නම්වල බෙර සරඹ, බෙර සරඹ අලංකාර, මඟුල් බෙර , අත්‍යා බෙර ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව රු. 210.00
පෙර පාසල් දිනපතා අවු: 02 අවුරුදු 3-4 අතර වයස් කාණ්ඩවල පසුවීම විධිමත් පාසල් අධ්‍යපනයට යොමුවීමට සිටින දරුවගේ කායික වර්ධනය සහ සංවර්ධනය, පරිසර අවධානය හා සෞන්දර්යය සංවර්ධනය, භාෂාමය සංවර්ධනය හා සමාජීය සංවර්ධනය ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව රු. 1000.00
මාසික ගාස්තු රු.500.00
දෙමළ භාෂාව සන්ධ්‍යා අවු: 01 දෙමළ භාෂාවට ඇති උනන්දුව අකුරු හුරුව, වචන හුරුව, සුළු වාක්‍ය පරිවර්තන, ළමා ගී, ඉලක්කම්, රචනා ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව රු. 210.00
 

නැවුම් පුවත්