පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්

  • ශිල ව්‍යාපාර
  • ධර්ම දේශනා
  • වෙසක් කුඩු තරඟ
  • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
 

නැවුම් පුවත්