පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • දෙමළ භාෂාව
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා
කාල සීමාව
පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා
ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය අවුරුදු  01 පාඨමාලා සඳහා වාර්ෂික ගාස්තුව රු. 400.00
ශාස්ත්‍රිය සංගීතය අවුරුදු  01
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් අවුරුදු  01
දෙමළ භාෂාව අවුරුදු  01
කරාටේ අවුරුදු  01
 

නැවුම් පුවත්