පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • පෙර පාසල්
  • නිමාණාත්මක නැටුම්
  • අත්කම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • දෙමළ භාෂාව
  • ජන නැටුම්
  • චිත්‍ර හා මූර්ථි
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම් පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තු
උඩරට නර්ථනය සති අන්ත අවුරුදු 1 උඩරට වන්නම්, පිළිබඳ මූලික අධ්‍යනය
ගොඩ සරඹ / පා සරඹ පිළිබඳ අධ්‍යනය.
උඩරට සම්ප්‍රධාය භාවිතයෙන් නිර්මාන නර්ථනය

ඇතුලත්වීමට වර්ෂයකට
රු: 300.00

නව නිර්මාන හා
ජන නැටුම්
සති අන්ත අවුරුදු 1 ජන ජීවිතයන් හා බැදී පවතින සාප්‍රදායික අංගයන් භාවිතයෙන් නව නිර්මාන නර්ථනයන් හැදෑරීම. උදා: කුළු නැටුම්, කළ ගෙඩි සවරම්, ලී කෙලි ඇතුලත්වීමට වර්ෂයකට
රු: 300.00
ශාස්ත්‍රීය සංගීතය සති අන්ත අවුරුදු 1 මූලික රාග පිළිබඳ අධ්‍යනය, සිවර තාල පිළිබඳ අවබෝධය, තත් වාද්‍ය භාණ්ඩ පිළිබඳ අධ්‍යනය උදා: වයලීනය ඇතුලත්වීමට වර්ෂයකට
රු: 300.00
අත්කම් සති අන්ත අවුරුදු 1 සාම්ප්‍රධායික මැහුම් ක්‍රම භාවිතයෙන් අත්කම් නිර්මාණයන් පිළිබඳ අධ්‍යනය හා මූලික මැහුම් පිළිබඳ අධ්‍යනය ඇතුලත්වීමට වර්ෂයකට
රු: 300.00
දෙමළ සති අන්ත අවුරුදු 1 අක්ෂර හුරු කිරීම වචන භාවිතය උච්චාරණය ඇතුලත්වීමට වර්ෂයකට
රු: 300.00
චිත්‍ර සති අන්ත අවුරුදු 1 මූලික හැඩ තල හා රේඛා භාවිතය, වර්ණ
භාවිතය පිළිබඳ අධ්‍යනය, ද්‍රව්‍ය බලා ඇදීම
ඇතුලත්වීමට වර්ෂයකට
රු: 300.00
 

නැවුම් පුවත්