පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • ලේ දන් දීම
 • පෝෂණ වැඩමුළුව
 • විශේෂ දින සැමරුම් (ගුරු දින)
 • ගුරු දින සැමරුම
 • ළමා දිනය
 • උපහාර උළෙලවල්
 • මත් ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන්
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩසටහන්
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • ජන සහන සේවා වැඩසටහන
 • මත් ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන
 • පෙර පාසල්
 • රාත්‍රී කඳවුරු
 • අත්කම් ප්‍රධර්ශන
 • රුක් රෝපණ
 • ශ්‍රම දාන
 • ශිල්ප සම්මාදම
 • සිඟිති පොල
 

නැවුම් පුවත්

 • 1
 • 2
Title two

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...
Title one

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...

    අත්තනගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විසින් පවත්ව...