පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

 • භාවනා
 • ශීල ව්‍යාපාර
 • ධර්ම දේශනා
 • පිරිත්
 • දන් සැල්
 • වෙසක් කූඩු තරඟ
 • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
 • නේත්‍ර ප්‍රතිෂ්ඨාපන මංගල්‍ය
 • කවි බණ
 • ආශිර්වාද පූජා
 • පිණ්ඩපාත වැඩසටහන
 • පෙරහැර
 • තොරණ
 • බෝධි පූජා
 

නැවුම් පුවත්

 • 1
 • 2
Title two

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...
Title one

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...

    අත්තනගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විසින් පවත්ව...