පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

 • උඩරට නැටුම්
 • පෙර පාසැල්
 • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
 • පෙරදිග සංගීතය
 • පහතරට නැටුම්
 • දෙමළ භාෂාව
 • චිත‍්‍ර හා මූර්ති
පාඨමාලා නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාලසීමාව පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.30-4.30 අවුරුදු 1 අදාළ විෂයට ඇති ඇල්ම
 • ශාස්ත‍්‍රීය නර්තන
 • වට්ටම් -04
 • නව නිර්මාණ
 • ජන නැටුම්
මාසික ගාස්තු රු. 50.00
පහතරට නර්තනය සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.30-5.30 අවුරුදු 1 අදාළ විෂයට ඇති ඇල්ම
 • පා සරඹ 12 හමාර පදය
 • ඉලංගම් පා සරඹ 12 ඉරට්ට සමඟ
මාසික ගාස්තු රු. 50.00
සංගීතය සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00-4.00 අවුරුදු 1 අදාළ විෂයට ඇති ඇල්ම මාසික ගාස්තු රු. 50.00
දෙමළ භාෂාව බ‍්‍රහස්පතින්දා  ප.ව.12.30 -2.30
සිකුරාදා ප.ව.2.30 - ප.ව. 5.30
අවුරුදු 1 වචන උච්චාරණ හැකියාව මාසික ගාස්තු රු. 50.00
චිත‍්‍ර ඉරිදා ප.ව.1.00-5.00 අවුරුදු 1 අදාළ විෂයට ඇති ඇල්ම මාසික ගාස්තු රු. 50.00

පාඨමාලා අන්තර්ගතය

පාඨමාලා නම පාඨමාලා අන්තර්ගතය
පහතරට පාඨමාලා
පා සරඹ 12 හා හමාර පදය/ඉලංගම් සරඹ 12 ඉරට්ට සමඟ/සුළු, මැඳුම්, මහ තනි තිත් සඳහා සරළ කවිතාල/මාත‍්‍රා 5/ගු ගතිගත වට්ටම/ගිරිදේවි/සුද්ධ මාත‍්‍රා/සින්දු වන්නම් - (සුද්ධ තාලය, නාතිලෙංචි තාලය, නළු කිච්චි තාලය, ඊෂ්වර සුද්ධ තාලය, කොණ්ඩනාච්චි තාලය)/දොවොල් පද/සුරඹා වල්ලිය/හත්පදය/ගෙජ්ජි මාත‍්‍රාය/මඟුල් රාගය/සම්ප‍්‍රදායික ගායනා
උඩරට පාඨමාලා
පා සරඹ හා හමාර පදය/ගොඩ සරඹ 12 හා කස්තිරම්/හත් පදය/බුලත් පදය/කොතල පදය
වන්නම්  (හනුමා, වෛයිරොඩි, තුරඟා, උදාර, සිංහරාජ,නෛඅඩි)/ශාස්ත‍්‍රීය නර්තන අංග (යක් ඇණුම, ආවැන්දුම, අස්නෙ)/වට්ටම් 04 (මුල් මාත‍්‍රා 06 සහ කස්තිරම් සීරුමාරු අඩවි)/නව නිර්මාණ/ජන ගායනා/මංගලම් නර්තන
සංගීත පාඨමාලා
ළමා ගී ගායනය හා වාදනය/විවධ ජනගී නාදමාලා ගායන පුහුණුව/ගායන වාදන සඳහා ස්වර අභ්‍යාස පුහුණුව/ශ‍්‍රැතියට අනුව ශාස්තී‍්‍රය ගායනයක් හෝ වාදනයක් තනිව කිරීමට හුරු කිරීම/සංගීතය හා බැඳි න්‍යායාත්මක දැනුම ලබාදීම/ජන ගී හා සරළ ගී නිර්මාණ ඇසුරින් ප‍්‍රාසාංගිකව ඉදිරිපත් කිරීම පුහුණුව ලබාදීම.
අකුරු හඳුනාගැනීම
පාට වර්ග/ඉලක්කම්/කතා කරන භාෂාව/බඩු හඳුනා ගැනීම/දෙමළ සින්දු/පාට කිරීම/අකුරු ලියවීම/අසා ලිවීම/(1-5)/ (6-9)
 

නැවුම් පුවත්