පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • අත්කම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • බෙර වාදනය
පාඨමාලා නම උඩරට නර්තනය නව නිර්මාණ නැටුම් අත්කම් පෙරදිග සංගීතය
පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන (සන්ධ්‍යා/ සති අන්ත) සති අන්ත (ග්‍රාමිය සමාජ) සන්ධ්‍යා සන්ධ්‍යා කාලය සන්ධ්‍යා කාලය සන්ධ්‍යා කාලය
පාඨමාලා කාල සීමාව මාස 10කි මාස 10කි මාස 10කි මාස 10කි
පාඨමාලාව හැදැරීම සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම් නේවාසික රැඳවියන් නිසා සුදුසුකම් යොමුකර නැත විශේෂිත සුදුසුකම් නැති අතර කැමති අය
යොමු කර ගනී
කැමති රැදවියන් සඳහා කැමති රැදවියන් සඳහා
පාඨමාලා අන්තර්ගතය විවිධ අධ්‍යාපන මට්ටම් සහිත රැදවියන් බැවින්, රංගන අභ්‍යාස, උත්සව, සඳහා නර්තනයන් හා වන්නම් නර්තනයන් මූලික වශයෙන් ගීත හා වෙනත් ගායන හා වාදන සඳහා නිර්මාණ නර්තනයන් ඉගැන්වීම විවිධ අත්කම් නිර්මාණයන් හි රැඳවියන් නිරත කරවීමෙන් මානසික සුවයක් හා කාලය ප්‍රයෝජනවත් ලෙස මිඩංගු කිරිමේ හරය සිත්තුළ ඇති කිරීම රැඳවියනගේ මානසික සුවය හා කාලය හසුරුවා ගැනීමට අත්වැලක් වීම
 

නැවුම් පුවත්