පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

විශ්වවිද්‍යාලීය විද්‍යාර්ථීන්ගේ කලා කුසලතා

1.විශ්වවිද්‍යාලීය විද්‍යාර්ථීන්ගේ කලා කුසලතා සංවර්ධනය අරමුණු කර පාඨමාලාවන් පැවැත්වීම.
2.විද්‍යාර්ථීන්ගේ කලා කටයුතු වලදී පුහුණුව සඳහා භාණ්ඩ සැපයීම හා පන්ති කාමර සැපයීම.
3.විශ්ව විද්‍යාලයීය නවක ශිෂ්‍ය නමිනීකරණ වැඩසටහන සඳහා පුහුණු අවස්ථාවක් , නර්තන හා   වාද්‍ය උපකරණ , නර්තන ආභරණ හා නර්තන ඇඳුම් සැපයීම.
4.කලා උළෙල හා විවිධ  තරඟ සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයීය ආරාධනය මත විනිශ්චය මණ්ඩල දායකත්වය .
5.ප්‍රතිභා තරඟ, ජාතික මට්ටමේ වැඩසටහන් හා විදේශ සංචිත සඳහා විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යාර්ථින්ට අවස්ථාව සැලසීම.
6.විශ්ව විද්‍යාලයීය අධ්‍යායන හා අනධ්‍යයන ප්‍රසංග සඳහා ඍජුව දායක වීම හා උත්සව සංවිධානය.

 

නැවුම් පුවත්