පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ළුගම,
කැළණිය.

දුරකතන අංකය: +94 776591528
විද්‍යුත් ලිපිනය This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

නම තනතුර දුරකථනය
අනෝමා කුමාරනායක මිය ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී 
+94 718099170
ලසන්ති ප්‍රියන්කා ගල්පාන මිය
සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී +94 718010350
ශ්‍යමලී විමලරත්න මිය සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී +94 770671049
කේ. ඒ. කේ. කොඩිතුවක්කු මයා සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී (රාගම වෛද්‍ය පීඨය)
+94 773675536

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්