පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

වේයන්ගොඩ ජාතික සංස්කෘතික පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
වේයන්ගොඩ
දුරකතන අංකය: +94 33 2297046+94 33 2297046

නම තනතුර දුරකථන අංකය
ඩී.බී. දසනායක ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 33 2297046+94 33 2297046
පී. නදීකා නිරෝෂනී සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරීණී
ජේ.ජී.එස්. දමයනති සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරීණී
කේ.ඒ. ධම්මිකා කුරුප්පු සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරීණී
ඩබ්.ඒ.කේ.ජේ. විජේසිංහ මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යාල කාර්ය සහයක
විජිත ගමගේ මුරකරු
කමල් කරුනාරත්න මුරකරු
ඒ.පී. නිලංග ලක්මාල් මුරකරු

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්