පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

වර්ථමාන සමාජ අභිවෘද්ධිය සඳහා අතීත උරුමයේ හරයාත්මක වටිනාකමින් පෝෂිත තිරසාර නව්‍ය සංස්කෘතික මිනිසෙකු බිහිකිරීම.

මෙහෙවර

ප්‍රාදේශීය, ජාතික හා ජාත්‍යයන්තර ශිල්පීන්ගේ ශිල්පීය ඥානය හා තාක්ෂණය භාවිත කරමින් දේශීය වශයෙන් වියැකී යමින් පවතින සංස්කෘතිකාංග සංරක්ෂණය හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම, ජාතික හා ජාත්‍යයන්තර මට්ටමේ සංගීත, නර්තන, නාට්‍ය, චිත්‍ර, මූර්ති ආදී සංස්කෘතිකාංග නිර්මාණය කිරීම. සාහිත්‍ය  කලාව, සංස්කෘතිය, විචාරය හා රස වින්දනය උක්ත කාර්යන්ට උරදෙන සම්පත් දායකයින්, නිලධාරීන් සහායකයින් පුහුණු කිරීම හා බල ගැන්වීම තුලින් සමෘද්ධිමත් සන්තුෂ්ටිජනක සමාජයක් ගොඩනැගීමේ ජාතික මෙහෙවරට උරදීම.

අරමුණු

ජාතික පුහුණු ආයතනයක් ලෙස කටයුතු කිරීම.

  • සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ හා ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු කිරීම.
  • අමාත්‍යාංශයට අයත් අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු කිරීම.
  • අමාත්‍යාංශයේ විදේශ සංචිත පුහුණු කිරීම.
  • සම්පත්දායක පුහුණු කටයුතු සිදුකරීම.
  • බාහිර ආයතන වල පුහුණු කටයුතු සඳහා භෞතික හා මානව සපයන ආයතනයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම.
  • සංස්කෘතික හා පෞර්ෂත්ව ප්‍රවර්ධනය උදෙසා විශේෂ වැඩසටහන් මෙහෙයවීම.

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු පිළිබඳ පර්යේෂණ, පුහුණු හා සංරක්ෂණ ආයතනයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම. මේ යටතේ ශාන්ති කර්ම සංරක්ෂණය කිරීම, සම්ප්‍රධායික කලා අංග සංරක්ෂණය, ජනශ්‍රැති එක් රැස් කිරීම හා සංරක්ෂණය, නව නිර්මාණකරණය, සංස්කෘතිය හා කලා විචාරය උදෙසා කටයුතු කිරීම.

ඉතිහාසය

2008 දෙසැම්බර් 26වන දින සංස්කෘතික කටයුතු හා ජාතික උරුමයන් පිළිබද අමාත්‍යාංශයේ ගරු මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මැතිතුමා විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදි.

 

නැවුම් පුවත්