පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

වේයන්ගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඹබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති වේයන්ගොඩ ජාතික සංස්කෘතික පුහුණු මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්