පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

වැලිවේරිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඇඹරළුව, උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටුවා ඇති ඇඹරළුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්