පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

පෙර රජකල පටන් අද මේ යුගය දක්වා සෑම අංශයක්ම එනම් ආගමික, සංස්කෘතික, දේශපාලනික, සමාජය වශයෙන් දක්නට ලැඛෙන්නේ විශාල පරිවර්තනයකි. එම පරිවර්තන කාල සීමාවේ එක යුගයක නිරතවන අප, අපගේ වර්තමාන අනාගත පරපුර සඳහා එදා සමාජයේ දක්නට ලැබූ දක්ෂ කලා ශිල්ප, කැටයම්, කෙලි සෙල්ලම්, සිරිත් විරිත්, ඇඳුම් පැළඳුම්, පරිපාලනය, ගොවිතැන ආදි වශයෙන් වු සෑම අංගයන් පිළිබඳව සිහි ගැන්වීමේ හා ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් විවිධ වැඩසටහන් මගින් සමාජගත වී ඉදිරි ගමනක් කරා පියමන් කිරීමකි.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රෞඪ ඉතිහාසය ආරක්ෂා කිරීම උදෙසා විවිධ වැඩ සටහන් මගින් සමාජයීය මට්ටමින් දැනුවත් කිරීමේ හා බල ගැන්වීමේ ක්‍රියාදාමයන් තුළින් එක් රැස්වීම හා විවිධ කුසලතා සංවර්ධනය කිරීම තුළින් දැනුමින් යහපත් පුරවැසියන් සමූහයක් සමාජයට එකතු කිරීම.

අරමුණ

සාරධර්ම පිරි සමාජයක් බිහි කිරීම.

පැරණි ගුණ ධර්ම ඒ අයුරින්ම ඉදිරි පරපුර වෙත දායාද කිරීම ගුණ ධර්මයෙන් පරිපූර්ණ විනීත ගුණයෙන් යුතු විශිෂ්ඨ මානව සංස්කෘතියක් බිහිකිරීම.

ඉතිහාසය

2003.03.13 වන දින රවීන්ද්‍ර රන්දෙනිය මහතා විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

 

නැවුම් පුවත්