පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම (උඩරට/ගැමි)

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 350.00 / රු. 250.00

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම (උඩරට/ගැමි)

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 300.00 / රු. 200.00

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම (බෙර/සංගීත භාණ්ඩ)

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 200.00

 

නැවුම් පුවත්