පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

කඩවත ගෝනහේන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය
රජයේ සහතිකකල බාලිකා පාසැල
රම්මුතුගල, කඩවත.


දුරකතන අංකය- +94 718071703+94 718071703
විද්‍යුත් ලිපිනය - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

නම තනතුර දුරකථන අංකය
බි.ආර්.ආර්.ඩි.ඒ.ඩි.බස්නායක ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී +94 718071703+94 718071703
ඩබ්.පී.ඒ ශ්‍යාමලී විමලරත්න සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 770671049+94 770671049JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්