පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

කඩවත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


අපි ඹබ සැම පිළිගනිමු බස්නාහිර පලාත් අපි මහර ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කඩවත ගෝනහේන සහතික කළ බාලිකා පාසලේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයයි.

 

නැවුම් පුවත්