පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1200.00

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1200.00

ජයමංගල ගාථා / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්