පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

මිනුවන්ගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
තිස්ස මාවත, හලුගම, මීරිගම.


දුරකථන අංකය - +94 33-3333606 / +94 722040664
විද්‍යුත් ලිපිනය - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

නම තනතුර දුරකථන අංකය
ඩබ්. පී. ඩබ්. හේවාසිංහ ස්ථානභාර සංස්කෘතික නිළධාරී +94 722040664  
ජේ.පී.ඒ. තිලානි ජයකොඩි සහකාර සංස්කෘතික නිළධාරී +94 718036128 
එච්.පී.එස්. ලක්මාල් 
කාර්යාල සහායක +94 776269359
පී.එම්. දිසානායක 
මුරකරු +94 770450959 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්