පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

දොම්පේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පැලහැල,
දොම්පෙ.

දුරකථන අංකය: +94 33 4900641
විද්‍යුත් තැපැල: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

නම තනතුර දුරකථනය
ආර්.එච්.ඒ.ආර්.රණසිංහ මයා
ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී
+94 718350516+94 718350516
අමාලි මධුගීතිකා තිලකරත්න මෙය සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී
+94 728839585+94 728839585
එස්.කේ.චරිත් ජීවන්ත මයා කාර්යාල කාර්ය සහයක
+94 773378218+94 773378218
සම්පත් උදය කුමාර මයා මුරකරු +94 7223455537
එස්.ඒ.සන්දන මයා
ආදේශ මුරකරු
+94 728274748+94 728274748

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්