පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

නර්ථන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1700.00

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 2200.00

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (කුඩා ශාලාවකි) - රු. 1000.00

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

  • වර්තමාන ගාස්තුව ජයමංගල ගාථා සඳහා රු: 500.00
  • ජයමංගල ගාථා සහ පිළිගැනීම රු: 1000.00

 

නැවුම් පුවත්