පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

දොම්පේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දොම්පේ ප්‍රාදේශීය ලේඛම් කොට්ඨාශයේ පිහිට ඇති දොම්පේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි

 

නැවුම් පුවත්