පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
දිවිතුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ දකුණු ලක අගනගරය වූ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිවිටිය දිවිතුර නම් වූ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් දිවිතුර වතුයායෙන් වටව මනරම...
දිවිතුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ දකුණු ලක අගනගරය වූ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිවිටිය දිවිතුර නම් වූ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් දිවිතුර වතුයායෙන් වටව මනරම...

දිවිතුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ දකුණු ලක අගනගරය වූ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිවිටිය දිවිතුර නම් වූ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් දිවිතුර වතුයායෙන් වටව මනරම් කදු මුදුනක පිහිටි වැලිවිටිය දිවිතුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙතටයි.

අපගේ සේවාවන්

වෙනත්

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්