நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
அல்பிட்டிய கலாசார நிலையம்

காலி மாவட்டம் அல்பிட்டிய பிரதேச செயலகப் பிhpவின் அல்பிட்டிய கலாசார நிலையத்திற்கு மன்புடன் வரவேற்கிறௌம்.
அல்பிட்டிய கலாசார நிலையம்

காலி மாவட்டம் அல்பிட்டிய பிரதேச செயலகப் பிhpவின் அல்பிட்டிய கலாசார நிலையத்திற்கு மன்புடன் வரவேற்கிறௌம்.

அல்பிட்டிய கலாசார நிலையம்

காலி மாவட்டம் அல்பிட்டிய பிரதேச செயலகப் பிhpவின் அல்பிட்டிய கலாசார நிலையத்திற்கு மன்புடன் வரவேற்கிறௌம்.

எமது சேவைகள்

பொருட்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கதிரைக்கு) ரூபா 20.00

 

உட்சவ சோதிடச் சேவை

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா 3000.00

 

அரங்க வசதிகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு நாளுக்கு ரூபா 3500.00

 

நடன ஆடைகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா 300.00

 

‘ஜயமங்கள காதா’ / அஸ்டக / பாடக குழுக்களை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா 3000.00

 

இல்லத்து பிhpத் குழுக்கள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா 6000.00

 

புதிய செய்திகள