පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ඇල්පිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රි ලංකාවේ ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඇල්පිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට සාදරයෙන් පිළිගනු ලබයි.
ඇල්පිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රි ලංකාවේ ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඇල්පිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට සාදරයෙන් පිළිගනු ලබයි.

ඇල්පිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රි ලංකාවේ ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඇල්පිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට සාදරයෙන් පිළිගනු ලබයි.

 

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව ප්ලාස්ටික් පුටු 1ක් රු. 20.00

 

උත්සව ජෝතිෂ්‍ය සේවා

වර්තමාන ගාස්තුව රු.3000.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු.3500.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු.300.00

 

ජය මංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු.3000.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 6000.00

 

නැවුම් පුවත්