நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
ஹிக்கடுவை கரலாசார நிலையம்

காலி மாவட்டத்தில் ஹிக்கடுவை பிரNதுச செயலகம் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள ஹிக்கடுவை கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள். ...
ஹிக்கடுவை கரலாசார நிலையம்

காலி மாவட்டத்தில் ஹிக்கடுவை பிரNதுச செயலகம் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள ஹிக்கடுவை கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள். ...

ஹிக்கடுவை கரலாசார நிலையம்

காலி மாவட்டத்தில் ஹிக்கடுவை பிரNதுச செயலகம் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள ஹிக்கடுவை கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள். வரலாற்றுமிகுந்த காலி மாவடடத்தில் ஆடம்;பரமான சுற்றுhழ நகரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கலாசார அடயாளங்களை பேணுகின்ற ஹிக்கடுவை கலாசார நிலையத்திற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றௌம்.

எமது சேவைகள்

நடன குழுக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

இல்லர பிhpத் ஓதல் குழுக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

‘ஜயமங்கள காதா’ / அஸ்டக / பாடக குழுக்களை வழங்கல்

This page is under construction

 

புதிய செய்திகள