පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
බෙන්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති බෙන්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්තානයටයි.
බෙන්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති බෙන්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්තානයටයි.

බෙන්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති බෙන්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

This page is under construction

 

ගිහිපිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සදහා රු.1500.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්