நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
பெந்தோட்டை கலாசார நிலையம்

இலங்கையில் வரலாற்று மிகுந்த காலி மாவட்டத்தின் பெந்தோட்டை பிரதேச செயலகப் பிhpவில், ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பெந்தோட்டை கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள...
பெந்தோட்டை கலாசார நிலையம்

இலங்கையில் வரலாற்று மிகுந்த காலி மாவட்டத்தின் பெந்தோட்டை பிரதேச செயலகப் பிhpவில், ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பெந்தோட்டை கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள...

பெந்தோட்டை கலாசார நிலையம்

இலங்கையில் வரலாற்று மிகுந்த காலி மாவட்டத்தின் பெந்தோட்டை பிரதேச செயலகப் பிhpவில், ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பெந்தோட்டை கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

எமது சேவைகள்

இசை கருவிகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

நடன உடைகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

இல்லத்து பிாித் குழுக்களை வழங்கல்

This page is under construction

 

நடன குழுக்களை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்கு ரூபா. 1500.00

 

ஜயமங்கள் காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுக்களை வழங்கல்

This page is under construction

 

புதிய செய்திகள