පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
බෝපේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

දකුණු පළාත ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය  බෝපේ - පෝද්දල ප්‍රාදේශීය බල ප්‍රදේශය
බෝපේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

දකුණු පළාත ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය  බෝපේ - පෝද්දල ප්‍රාදේශීය බල ප්‍රදේශය

බෝපේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

දකුණු පළාත ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය  බෝපේ - පෝද්දල ප්‍රාදේශීය බල ප්‍රදේශය

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1500.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

This page is under construction

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

This page is under construction

 

ජය මංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්


බක්මහ උළෙල-2015.04.03 අවුරුදු චාරිත්‍ර හා සිරිත් ...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...