நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
மாபலகமை கலாசார நிலையம்

இலங்கையில் வரலாற்றுப் புகழ்பெற்ற காலி மாவட்டத்தின் நாகொடை; பிரதேச செயலகப் பிhpவை சாHந்த இலங்கை உhpமையான கலை வெளிக்கு உதயமான சந்திரனான மகா சி...
மாபலகமை கலாசார நிலையம்

இலங்கையில் வரலாற்றுப் புகழ்பெற்ற காலி மாவட்டத்தின் நாகொடை; பிரதேச செயலகப் பிhpவை சாHந்த இலங்கை உhpமையான கலை வெளிக்கு உதயமான சந்திரனான மகா சி...

மாபலகமை கலாசார நிலையம்

இலங்கையில் வரலாற்றுப் புகழ்பெற்ற காலி மாவட்டத்தின் நாகொடை; பிரதேச செயலகப் பிhpவை சாHந்த இலங்கை உhpமையான கலை வெளிக்கு உதயமான சந்திரனான மகா சிற்பக் கலைஞH விபுலசார மகாநாயக்க தேரரது ஞாபகாHத்தமாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள மாபலகமை விபுலசார   கலாசார

எமது சேவைகள்

பொருட்கள் வழங்கல

This page is under construction

 

மர பொருட்கள் வழங்கல

This page is under construction

 

அரங்க இட வசதிகள் வழங்கல

This page is under construction

 

இசை கருவிகள் வழங்கல

This page is under construction

 

நடன உடைகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

அலங்காரமாக பன்னH வரைதல

This page is under construction

 

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுக்களை;வழங்கல்

This page is under construction

 

நடன குழுக்கள் வழங்கல

This page is under construction

 

புதிய செய்திகள