පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
මාපලගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පියනගන්නේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ ඓතිහාසික ගාලු පුරවරයේ, නාගොඩ ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ, ශ්‍රී ලංකික උරුමයක් වූ කලා කෙතට පෑයූ මහා සඳව...
මාපලගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පියනගන්නේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ ඓතිහාසික ගාලු පුරවරයේ, නාගොඩ ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ, ශ්‍රී ලංකික උරුමයක් වූ කලා කෙතට පෑයූ මහා සඳව...

මාපලගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පියනගන්නේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ ඓතිහාසික ගාලු පුරවරයේ, නාගොඩ ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ, ශ්‍රී ලංකික උරුමයක් වූ කලා කෙතට පෑයූ මහා සඳවන් මහා මුර්ති ශිල්පී විපුලසාර නාහිමියන් අනුස්මරණය කිරීම සඳහා තනවා ඇති මාපලගම විපුලසාර සංස්කෘතික මන්දිරය වෙතයි.

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

ලී බඩු සැපයීම

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

This page is under construction

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්