පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
බද්දේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ බද්දේගම ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති බද්දේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි. එන...
බද්දේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ බද්දේගම ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති බද්දේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි. එන...

බද්දේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ බද්දේගම ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති බද්දේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි. එන්න අපේ සංස්කෘතික මහ ගෙදරට.

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2

2015 බක්මහ උලෙල 2015.04.11 දින බද්දේගම සංස්කෘතික ...

බෝධි පූජා පිංකම 2015.05.22 දින වෙසක් පෝය දිනය නිම...

බෙලිමල් දන්සල 2015.06.02 පොසොන් පෝ දින මධ්‍යස්ථාන...