පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ඉමදූව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ ඉමදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ඉමදූව සංස්කාතික මධ්‍යස්ථානටයි.
ඉමදූව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ ඉමදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ඉමදූව සංස්කාතික මධ්‍යස්ථානටයි.

ඉමදූව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ ඉමදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ඉමදූව සංස්කාතික මධ්‍යස්ථානටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව වෙස් ශිල්පියකුට රු.1500.00
වර්තමාන ගාස්තුව නර්තන ශිල්පියකුට රු.1000.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු.1000.00

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

ගාස්තුව නොමිලේ

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

ගාස්තුව නොමිලේ

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

ගාස්තුව නොමිලේ

 

ලී බඩු සැපයීම

ගාස්තුව නොමිලේ

 

භාණ්ඩ ලබාදීම

ගාස්තුව නොමිලේ

 

ජයමංගල ගාථා/ අෂ්ඨක/ ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

  • ජය මංගල ගාථා සඳහා එක් අයෙකුට රු.500.00
  • අෂ්ඨක සඳහා එක් අයෙකුට රු.3000.00
  • ගායනා කණ්ඩායමේ සඳහා එක් අයෙකුට රු.500.00
 

නැවුම් පුවත්