நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
கோனாபீனுவல கலாசார நிலையம்

இலங்கையில் வரலாற்று மிகுந்த காலி மாநகரத்தின் கோனாபீனுவல பிரதேச செயலக அதிகார பிரதேசத்தினள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கோனாபீனுவல கலாசார நிலையத்திற்க...
கோனாபீனுவல கலாசார நிலையம்

இலங்கையில் வரலாற்று மிகுந்த காலி மாநகரத்தின் கோனாபீனுவல பிரதேச செயலக அதிகார பிரதேசத்தினள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கோனாபீனுவல கலாசார நிலையத்திற்க...

கோனாபீனுவல கலாசார நிலையம்

இலங்கையில் வரலாற்று மிகுந்த காலி மாநகரத்தின் கோனாபீனுவல பிரதேச செயலக அதிகார பிரதேசத்தினள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கோனாபீனுவல கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

எமது சேவைகள்

பொருட்கள் வழங்கல

This page is under construction

 

உட்சவ சோதிட சேவைகள

This page is under construction

 

அரங்க இட வசதிகள் வழங்கல

This page is under construction

 

இசை கருவிகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

நடன உடைகள் வழங்கல

This page is under construction

 

தெரு நாடக குழுக்கள் வழங்கல

This page is under construction

 

பறை சாற்றுக் குழுக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

இல்லத்து பிhpத் குழுக்கள்; வழங்கல்

This page is under construction

 

நடன குழுக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

புதிய செய்திகள


වැඩිහිටි සත්කාර වැඩසටහන 2015 ගෝනාපීනුවල නැගෙනහිර ...