පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ගෝනපීනුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පියනගන්නේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ ඓතිහාසික ගාලු පුරවරයේ, ගෝනපීනුවල  ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ පිහිටුවා ඇති ගෝනපීනුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්...
ගෝනපීනුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පියනගන්නේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ ඓතිහාසික ගාලු පුරවරයේ, ගෝනපීනුවල  ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ පිහිටුවා ඇති ගෝනපීනුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්...

ගෝනපීනුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පියනගන්නේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ ඓතිහාසික ගාලු පුරවරයේ, ගෝනපීනුවල  ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ පිහිටුවා ඇති ගෝනපීනුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙතටයි.

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

උත්සව ජ්‍යෙතිෂ්‍ය සේවා

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

This page is under construction

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්


වැඩිහිටි සත්කාර වැඩසටහන 2015 ගෝනාපීනුවල නැගෙනහිර ...