நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
கடவத்சதர கரலாசார நிலையம்

காலி மாவட்டத்தில் கடவத்சதர பிரNதுச செயலகம் பிhpவில் கடவத் சதர கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.
கடவத்சதர கரலாசார நிலையம்

காலி மாவட்டத்தில் கடவத்சதர பிரNதுச செயலகம் பிhpவில் கடவத் சதர கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.
கடவத்சதர கலாசார நிலையம் அன்புடன் வரவேற்கினறௌம

கடவத்சதர கரலாசார நிலையம்

காலி மாவட்டத்தில் கடவத்சதர பிரNதுச செயலகம் பிhpவில் கடவத் சதர கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

எமது சேவைகள்

‘வெஸ்;’; நடனக் குழுகளை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் - ரூபா 7500.00
மேற்படியான நடனக் குழுகளை பெற்றுக்கொள்ள தேவையெனில் கடவத் சதர கலாசார நிலையத்திடம் வருகைதந்து தேவையான சேவை பற்றிய விபரங்களை பெற்றுத் தரவூம். மேலதிக விபரங்கள் தொடHபாக

தொலைபேசி இல. : +94 717989626

 

‘ஜயமங்கள காதா’ வழங்கல் (02 கலைஞா்கள்)

தற்போதைய கட்டணம் - ரூபா 2800.00
‘ஜயமங்கள காதா’ குழுக்களை பெற்றுக்கொள்ள தேவையெனில் கடவத் சதர கலாசார நிலையத்திடம் வருகைதந்து தேவையான சேவை பற்றிய விபரங்களை பெற்றுத் தரவூம். மேலதிக விபரங்கள் தொடா்பாக

தொலைபேசி இல. : +94 717989626

 

‘புத்தாக்கம்’ (சிங்கள பாடல்கள் தொடHபாக்)

தற்போதைய கட்டணம் - ரூபா 6500.00
‘புத்தாக்கங்கள்;’ பெற்றுக்கொள்ள தேவையெனில் கடவத் சதர கலாசார நிலையத்திடம் வருகைதந்து தேவையான சேவை பற்றிய விபரங்களை பெற்றுத் தரவூம். மேலதிக விபரங்கள் தொடHபாக

தொலைபேசி இல. : +94 717989626

 

அஸ்டக வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் - ரூபா 3500.00
அஸ்டக சேவை பெற்றுக்கொள்ள தேவையெனில் கடவத் சதர கலாசார நிலையத்திடம் வருகைதந்து தேவையான சேவை பற்றிய விபரங்களை பெற்றுத் தரவூம். மேலதிக விபரங்கள் தொடHபாக தொலைபேசி இல. : +94 717989626

 

‘உடரட்ட சாஸ்தரிய குழுகள்

தற்போதைய கட்டணம் - ரூபா 7500.00
மேற்படியான நடனக் குழுகளை பெற்றுக்கொள்ள தேவையெனில் கடவத் சதர கலாசார நிலையத்திடம் வருகைதந்து தேவையான சேவை பற்றிய விபரங்களை பெற்றுத் தரவூம். மேலதிக விபரங்கள் தொடHபாக தொலைபேசி இல. : +94 717989626

 

‘வடிக பட்டுன’

தற்போதைய கட்டணம் - ரூபா 6500.00
மேற்படி நடனக் குழுகளை பெற்றுக்கொள்ள தேவையெனில் கடவத் சதர கலாசார நிலையத்திடம் வருகைதந்து தேவையான சேவை பற்றிய விபரங்களை பெற்றுத் தரவூம். மேலதிக விபரங்கள் தொடHபாக

தொலைபேசி இல. : +94 717989626

 

‘கிhpதேவி’

தற்போதைய கட்டணம் - ரூபா 6500.00
மேற்படி நடனக் குழுகளை பெற்றுக்கொள்ள தேவையெனில் கடவத் சதர கலாசார நிலையத்திடம் வருகைதந்து தேவையான சேவை பற்றிய விபரங்களை பெற்றுத் தரவூம். மேலதிக விபரங்கள் தொடHபாக

தொலைபேசி இல. : +94 717989626

 

‘பூசை நடன குழுகள்’

தற்போதைய கட்டணம் - ரூபா 6500.00
மேற்படி நடனக் குழுகளை பெற்றுக்கொள்ள தேவையெனில் கடவத் சதர கலாசார நிலையத்திடம் வருகைதந்து தேவையான சேவை பற்றிய விபரங்களை பெற்றுத் தரவூம். மேலதிக விபரங்கள் தொடா்பாக

தொலைபேசி இல. : +94 717989626

 

‘நாகக் கன்னி’

தற்போதைய கட்டணம் - ரூபா 7500.00
மேற்படி நடனக் குழுகளை பெற்றுக்கொள்ள தேவையெனில் கடவத் சதர கலாசார நிலையத்திடம் வருகைதந்து தேவையான சேவை பற்றிய விபரங்களை பெற்றுத் தரவூம். மேலதிக விபரங்கள் தொடHபாக

தொலைபேசி இல. : +94 717989626

 

‘கொஹொம்ப களய’

தற்போதைய கட்டணம் - ரூபா 6500.00
மேற்படி நடனக் குழுகளை பெற்றுக்கொள்ள தேவையெனில் கடவத் சதர கலாசார நிலையத்திடம் வருகைதந்து தேவையான சேவை பற்றிய விபரங்களை பெற்றுத் தரவூம். மேலதிக விபரங்கள் தொடHபாக

தொலைபேசி இல. : +94 717989626

 

புதிய செய்திகள

  • 1
  • 2

බෙල්මල් දන්සල කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන...

සෙනෙහස රසවින්දන සායනය 2015.03.30 දින ගාල්ල කඩවත්සත...

‘ප්‍රතිභා ප්‍රභා‘ සංස්කෘතික සංදර්ශනය කඩවත්සතර සංස...

කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන් ගාල්ල උණවටුන ...